Tisztelt Tagság!

Tekintettel arra, hogy Csőszi Róbert tagtársunk közérdekű kérdést tett fel, indokoltnak tartom, hogy válaszomat nyílt levélként, az Egyesület honlapján is megosszam.
Tisztelttel:
Tóth Csaba
HE elnök

Csőszi Róbert levele:

From: „Csőszi Róbert”
To: „Horgászegyesület”

Subject: Érdeklődés
Tisztelt Elnök Úr, Kedves Csaba!

Kérem tájékoztatásodat, hogy a 2017. március 10 –én lejárt 5 éves mandátumod után – beleértve az elnökség többi tagját is – , hogyan gondolod ellátni az egyesület törvényes képviseletét, a közgyűlés törvényes összehívását?

Tagtársi üdvözlettel

Csőszi Róbert


Válasz:

Kedves Robi,

azt gondolom, hogy te, mint a Ptk. és a hatályos bíró gyakorlat ismerője, tisztában vagy vele, hogy egy jogi személy működőképességének folyamatos fenntarthatóságát garantálni kell váratlan esetek bekövetkezésekor is, ezért erre a helyzetre is megvannak a megfelelő szabályozások, és a kialakult jogalkalmazói gyakorlat is.
Az elmaradt tisztújító közgyűlés miatt az Egyesületünk törvényes működőképességének fenntartását a Ptk. 3:25. § (4) bekezdése biztosítja, ami egyébként szó szerint része az Alapszabályunknak is (11. § 2/ bekezdés).
Azonban tekintettel arra, hogy a Ptk. a mi konkrét esetünkre nem ad egyértelmű iránymutatást, és az elmúlt időszak tapasztalatai okán nem kívántunk pusztán a hatályos bírói gyakorlatra alapozni, az Egyesület Elnöksége – Felmer Rezső (titkár) kivételével – 2017. március 7-én az Alapszabály 11. § 2/c. pontja szerint benyújtotta a lemondását.
Tekintettel a fent hivatkozott Ptk. és Alapszabály bekezdésekre, az Elnökség lemondó tagjai tudomásul vették, hogy a Balatonkenesei Horgászegyesület működőképességének fenntartása érdekében lemondásuk az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában a bejelentésemtől számított hatvanadik napon válik hatályossá, így addig kötelesek legjobb tudásuk szerint vinni tovább az Egyesület ügyeit.

A fentiek értelmében az Egyesület Elnöksége rendelkezik tehát a tisztújító közgyűlés összehívásához és lebonyolításához szükséges jogi felhatalmazással.

Mindezeken túlmenően fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Elnökség a közgyűlésig nem kíván egyéb ügyben döntést hozni, elsődleges feladatának a tisztújító közgyűlés megszervezését és eredményes lebonyolítását tartja.

Üdvözlettel:

Tóth Csaba
elnök

Tisztelt Tagság!

A Balatonkenesei Horgászegyesület Alapszabálya 11. § 2./a. pontja értelmében a vezető tisztségviselők 5 éves megbízatása 2017. március 10-én lejár.

Az Egyesület, mint jogi személy működőképességét az Alapszabály 11. § 2. pont utolsó bekezdése szerint kell fenntartani, ezért az Egyesület vezető tisztségviselőit 60 napon belül meg kell választani.

A tisztújító közgyűlés időpontjáról és a részletes programjáról hamarosan tájékoztatást küldünk.

Üdvözlettel:
Elnökség

 

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tájékoztatom, hogy Csőszi Róbert tagtársunk javaslatot tett a 2017. február 26-án 9.00 órakor tartandó tisztújító közgyűlésünk napirendjének kiegészítésére, amit az elnökség 2017. február 11-én tartott elnökségi ülésen elfogadott.

A fentiek értelmében a napirend az alábbi két ponttal egészül ki:

9. napirendi pont
Tóth Csaba elnök elleni kártérítési igény érvényesítéséről való döntés, melynek összege 510.875 Ft. Indoklás: az Alapszabály 10 §. 2/h pontja alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik az ilyen eseteknek a döntésjoga. Érintettként elmondhatom, hogy mindkét per elkerülhető lett volna bíróságon kívüli megegyezéssel előző időszakhoz hasonlóan mely nem rótt volna ekkora mértékű kiadást az egyesület számára. Ezek alapján az egyesület elnöke Tóth Csaba tehető felelőssé (egyik esetben sem jogkövetően járt el), az 510.875 Ft összeg megtérítése mellett.

10. napirendi pont
Az elmúlt 5 évben szabálytalanul felhasznált banki lekötések és a működéssel kapcsolatos anomáliák tisztázása érdekében egy átfogó, teljes körű, független könyvvizsgálat lefolytatásáról való döntés. Indoklásom: az egyesület az ötéves működése alatt az előtte időszakban felhalmozott megtakarítást jogtalanul, közgyűlési határozat nélkül használta fel. Továbbá a 2015-ös évben egyesületünk veszteséget volt kénytelen elkönyvelni (cca. 3.600.000 Ft), melyről a tagság tájékoztatása nem történt meg kellő mélységig.

Tájékoztatom, hogy az egyesület elnöksége nem ért egyet a Csőszi Róbert által megfogalmazott ok-okozati összefüggésekkel, és az egyesületi vagyon hűtlen kezelésére utaló vádakkal. Ezért a közgyűlés keretein belül részletesen kifejtjük az álláspontunkat.

Az eredi meghívóban szereplő 9. napirend 11. napirendként, a 10. napirend pedig 12. napirendként kerül megtárgyalásra.


Balatonkenese, 2017. február 13.

Tisztelettel:

Tóth Csaba
HE elnök


M E G H I V Ó

 

 

Tájékoztatjuk, hogy Egyesületünk éves Közgyűlését 2017. február 26-án (vasárnap)
9 órakor tartja a Balatonkenesei Kultúra Házában.

Napirendi pontok:

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság (2 fő) megválasztása.

Elnöki beszámoló.
Előadó: Tóth Csaba elnök

Gazdasági beszámoló.
Előadó: Vajda Béla gazdasági felelős

Felügyelő Bizottsági beszámoló.
Előadó: Árvay László felügyelő bizottság elnöke

Fegyelmi Bizottsági beszámoló.
Előadó: Bárdosi Attila fegyelmi bizottság elnöke

Felmentvény megadása a vezető tisztségviselők részére.

Alapszabály módosítása.
Az alapszabály 11. § 2. pontjának az első bekezdése (első mondata) helyébe az alábbi mondat javasolt: „Az elnökség 5 tagú, az elnököt és a 4 tagot a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással, közvetlen választással, határozott időre 5 évre.”
Indokolás: A törvény megengedi a nyílt szavazást, ezért a közgyűlés gyorsítása és egyszerűsítése érdekében célszerű és indokolt a nyílt szavazás.

11.§ 6. pontjának első bekezdése (első mondata) helyébe az alábbi mondat javasolt:„Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény), vagy az elküldött meghívó kinyomtatása olyan formában, hogy a címzettek beazonosíthatók legyenek.
Rendkívül sürgős esetben az elnök az elnökségi ülést 48 órán belül a fenti módon összehívhatja.

Indokolás: annak érdekében, hogy az elnökség rugalmasan, pontosan tudja végezni a munkáját, indokolt a kézbesítési határidőket csökkenteni.

 

a. Elnöki tiszteletdíj, elnökségi tagok, bizottsági elnökök javadalmazása a korábbi kondíciókkal. Elnöki tiszteletdíj nettó 52.000 Ft/hó, elnökségi tagok, bizottsági elnökök; kikötő használati díj 25.000 Ft/év, parti területi jegy 26.000 Ft.

b. Kikötővezetői megbízási díjának 100.000 Ft./hó nettó összegre történő emelése, megszavazása 2017. március 1-től.

Tisztségviselők választása. (Elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság)
Előadó: Bors József jelölő bizottság elnöke

Vegyes ügyek.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés az eredeti helyszínen 2017. február 26-án 10 órakor kerül megtartásra, melyet az eredeti napirendi pontokra vonatkozóan, a megjelent tagok számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.

 

Az elnökség és a bizottságok a napirendek fontosságára való tekintettel kéri a Tagtársakat, hogy mennél többen tiszteljék meg jelenlétükkel a Közgyűlést.

Egyesületünk a 2017-es évben is kedvezményezett a NAV-nál. Kérünk mindenkit, hogy személyi jövedelemadója 1 %-val támogassa a Balatonkenesei Horgász Egyesületet!
Adószámunk: 19901222-1-19.

Balatonkenese, 2017. február 6.

Megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel:

            Elnökség

Kövess minket Facebook-on!

Friss