Közgyűlési Meghívó

 

 

 

M E G H I V Ó

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy Egyesületünk éves Közgyűlését 2017. április 4-én (kedd)

17.00 órakor tartja a Balatonkenesei Kultúra Házában.

 

 

Napirendi pontok:

 

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság (2 fő) megválasztása.

 

 1. Elnöki beszámoló.

Előadó: Tóth Csaba elnök

 

 1. Gazdasági beszámoló. (A korábban kiküldött táblázat változatlan.)

Előadó: Vajda Béla gazdasági felelős

 

 1. Felügyelő Bizottsági beszámoló.

Előadó: Árvay László felügyelő bizottság elnöke

 

 1. Fegyelmi Bizottsági beszámoló.

Előadó: Bárdosi Attila fegyelmi bizottság elnöke

 

 1. Felmentvény megadása a vezető tisztségviselők részére.

 

 1. Alapszabály módosítása.

Az alapszabály 11. § 2. pontjának az első bekezdése (első mondata) helyébe az alábbi mondat javasolt: „Az elnökség 5 tagú, az elnököt és a 4 tagot a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással, közvetlen választással, határozott időre 5 évre.”

Indokolás: A törvény megengedi a nyílt szavazást, ezért a közgyűlés gyorsítása és egyszerűsítése érdekében célszerű és indokolt a nyílt szavazás.

 

11.§ 6. pontjának első bekezdése (első mondata) helyébe az alábbi mondat javasolt:„Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény), vagy az elküldött meghívó kinyomtatása olyan formában, hogy a címzettek beazonosíthatók legyenek.

Rendkívül sürgős esetben az elnök az elnökségi ülést 48 órán belül a fenti módon összehívhatja.

 

Indokolás: annak érdekében, hogy az elnökség rugalmasan, pontosan tudja végezni a munkáját, indokolt a kézbesítési határidőket csökkenteni.

 

 

 1. a. Elnöki tiszteletdíj, elnökségi tagok, bizottsági elnökök javadalmazása a korábbi kondíciókkal. Elnöki tiszteletdíj nettó 52.000 Ft/hó, elnökségi tagok, bizottsági elnökök; kikötő használati díj 25.000 Ft/év, parti területi jegy 26.000 Ft.

 

 1. Kikötővezető megbízási díjának 100.000 Ft./hó nettó összegre történő emelése, megszavazása 2017. április 1-től.

 

 1. Tóth Csaba elnök elleni kártérítési igény érvényesítésértől való döntés, melynek összege 510.875 Ft. Indoklás: az Alapszabály 10 §. 2/h pontja alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik az ilyen eseteknek a döntésjoga. Érintettként elmondhatom, hogy mindkét per elkerülhető lett volna bíróságon kívüli megegyezéssel – előző időszakhoz hasonlóan – mely nem rótt volna ekkora mértékű kiadást az egyesület számára. Ezek alapján az egyesület elnöke Tóth Csaba tehető felelőssé (egyik esetben sem jogkövetően járt el), az 510.875 Ft összeg megtérítése mellett.

 

 1. Az elmúlt 5 évben szabálytalanul felhasznált banki lekötések és a működéssel kapcsolatos anomáliák tisztázása érdekében egy átfogó, teljes körű, független könyvvizsgálat lefolytatásáról való döntés. Indoklásom: az egyesület az ötéves működése alatt az előtte időszakban felhalmozott megtakarítást jogtalanul, közgyűlési határozat nélkül használta fel. Továbbá a 2015-ös évben egyesületünk veszteséget volt kénytelen elkönyvelni (cca. – 3.600.000 Ft), melyről a tagság tájékoztatása nem történt meg kellő mélységig.

 

 1. Tisztségviselők választása. (Elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság)

Előadó: Bors József jelölő bizottság elnöke

 

 1. Vegyes ügyek.

 

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés az eredeti helyszínen 2017. április 9-én (vasárnap) 10 órakor kerül megtartásra, melyet az eredeti napirendi pontokra vonatkozóan, a megjelent tagok számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.

 

Az elnökség és a bizottságok a napirendek fontosságára való tekintettel kéri a Tagtársakat, hogy mennél többen tiszteljék meg jelenlétükkel a Közgyűlést.

 

 

Balatonkenese, 2017. március 14.

 

Megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel:

 

             Elnökség

Kövess minket Facebook-on!

Friss